จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ห้องประชุมนาคราชสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งโดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตามคำกราบทูลเชิญของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา บุคคลสำคัญของโลก ผู้ประสานการก่อตั้งด้วยความร่วมมือขององค์การเอกชนที่สำคัญ 10 องค์การ ผู้ประสานการก่อตั้ง ด้วยความร่วมมือขององค์การเอกชนที่สำคัญ 10 องค์การ คือ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สภาสตรีแห่งชาติฯ สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติฯ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ คุรุสภา สันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยฯ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านฯ และชมรมลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยให้ทุนการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
ในปีการศึกษา 2566 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดส่งทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ให้เยาวชนผู้รับทุนในจังหวัดมุกดาหารไปแล้ว 1 ครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา และในครั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดส่งทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ให้เยาวชน ผู้รับทุนในจังหวัดมุกดาหารเพิ่มเติมอีกจำนวน 5 ราย ประกอบด้วย นักเรียนในระดับประถมศึกษาจำนวน 4 คน คนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 14,500 บาท และระดับมัธยมศึกษาจำนวน 1 คน เป็นเงิน 4,500 บาท
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar