องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา และคณะตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะครู บุคลากร และนักเรียน โดยมีนายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียนฯ คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รายงานแผน และ ผลการพัฒนา และการจัดการตามแนวทาง เสาหลัก 5 กลยุทธ์ ของโรงเรียนในโครงการ
กองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม ฯ จังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านกกตูม โรงเรียนบ้านแก้งนาง และโรงเรียนบ้านหนองคอง รวมไปถึงโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมฯ ได้แก่ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร และโรงเรียนห้วยตาเปอะ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี ยังได้ ตรวจเยี่ยม ติดตาม ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายฯ ทั้ง 6 โรงเรียน นับว่าเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอ และตัวจังหวัด รวมทั้งยังห่างไกลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามากที่สุด เป็นพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและเส้นทางการคมนาคมไม่ค่อยสะดวกนัก ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าไทยโซ่ และผู้ไทย ประกอบอาชีพทำนาทำไร่ ซึ่งประชาชนและผู้ปกครองนักเรียน มีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ แต่ให้ความสำคัญกับการศึกษา ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่างดี
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ทั้ง 6 โรงเรียนในในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารทุกโรงเรียน มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 และได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม และได้มีการดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทาง 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์ โดยเน้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน มีการดูแล ติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ขาดแคลน มีความประพฤติดี ได้มีโอกาสเล่าเรียนจนประกอบอาชีพได้ รวมทั้งสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียน พัฒนาความรู้แก่ครู สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ครูรักศิษย์ ศิษย์รักครู และมุ่งสร้างคนดีให้บ้านเมือง ต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar