จังหวัดมุกดาหาร เดินหน้าโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า มุ่งสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายในปี 2567

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดมุกดาหาร เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2566 และดำเนินการตามแผนฯ ในปี 2567 ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( 1 ต.ค 65 – 30 ก.ย 66) ประเทศไทย พบรายงานผลบวกโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 327 ตัว คิดเป็นร้อยละ 5.72 ของตัวอย่างทั้งหมด (5,719 ตัว) จาก 77 จังหวัด พบสูงสุดในจังหวัดอุบลราชธานี 60 ตัว นอกจากนี้ ตัวอย่างที่พบผลตรวจในสุนัข-แมว ที่มีเจ้าของร้อยละ 37.28 ไม่มีเจ้าของร้อยละ 37.63 และไม่ทราบว่ามีเจ้าของ ร้อยละ 25.09 และพบว่า สุนัข-แมวไม่ได้ฉีดวัคซีนร้อยละ 31.58 ฉีดวัคซีนร้อยละ 10.18 และไม่ทราบประวัติร้อยละ 58.25 
สำหรับจังหวัดมุกดาหาร ผลสำรวจปี 2566 มีจำนวนประชากรสุนัข มีเจ้าของ 55,365 ตัว ไม่มีเจ้าของ 666 ตัว รวม 56,031 ตัว และแมว มีเจ้าของ 11,918 ตัว ไม่มีเจ้าของ 558 ตัว รวม 12,476 ตัว ได้ฉีดวัคซีนควบคุมโรค จำนวนกว่า 75,000 โด๊ส ทำการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว 2,430 ตัว และดำเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้รับการรับรองแล้ว 6 แห่ง และมีพื้นที่ระดับ A ไม่พบโรคทั้งในคนและสัตว์ 2 ปี จำนวน 47 แห่ง แต่มีพื้นที่ระดับ B ที่พบโรคในสัตว์ ที่อำเภอดอนตาล 1 แห่ง โดยมีอำเภอผ่านการรับรองเป็นอำเภอปลอดโรคสุนัขบ้า 1 แห่ง คือ อำเภอหนองสูง 
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติแผนงานโครงการฯ ในปี 2567 ในการเร่งกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปโดยควบคุมจำนวนประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค การเฝ้าระวังเชิงรุก การสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่และพัฒนาอาสาปศุสัตว์เดิมให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรค การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงสร้างการรับรู้ ปลูกจิตสำนึกการป้องกันโรคให้กับประชาชน เพื่อที่จะทำให้ อปท.ทุกแห่งปลอดจาก โรคพิษสุนัขบ้าในปี 2567 และตั้งเป้าหมายเพื่อประกาศให้จังหวัดมุกดาหารปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2568 ต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar