จังหวัดมุกดาหาร เชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 

นางสุกัญญา ดำโอ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ในหลักการตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 มาตรา 12 กำหนดให้มีคณะกรรมการ คณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หนึ่งในนั้นประกอบด้วยผู้แทนเกษตรกร จำนวน 20 คน ร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งผู้แทนดังกล่าว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งจากผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกองค์กรเกษตรกรใน 4 ภูมิภาค
โดยผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ทั้ง 20 คน ได้ครบวาระดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ซึ่งต้องมีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเข้าเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง มีการเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 18 – 22 กันยายน 2566 และมีจำนวนผู้แทนเกษตรกรที่พึงมีในแต่ละภูมิภาค ดั้งนี้
1. พื้นจังหวัดที่ในภาคเหนือ 5 คน
2. พื้นที่จังหวัดในภาคกลาง 4 คน 
3.พื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 คน 
4. พื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ 4 คน 
เพื่อเข้าไปทำหน้าที่ร่วมกำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ ของเกษตรกรเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร และมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับเกษตรกร 
ทั้งนี้ การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ได้กำหนดจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ทางอำเภอกำหนด ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ 7 อำเภอ ทั้งหมด 37,216 คน สามารถไปเช็คสิทธิและหน่วยเลือกตั้งได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ หรือ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร สาขาจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวักมุกดาหาร ชั้น 3 
จึงขอเชิญชวนเกษตรกรสามาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียง โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงตน ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อ ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น.
หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 042 614 4724 หรือ 0800673319
 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar