พาณิชย์มุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำตาลทราย ในสถานที่เก็บของโรงงานผู้ผลิต 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจสอบปริมาณน้ำตาลในสถานที่เก็บของบริษัทสหเรือง จำกัด ที่ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหารตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 68 พ.ศ. 2566 เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทราย ซึ่งกำหนดให้ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายน้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จำหน่ายในราคาที่ไม่สูงกว่าราคาที่กำหนด คือราคาจำหน่ายส่งมอบ ณ โรงงานทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร น้ำตาลทรายขาวกิโลกรัมละ 19 บาท น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กิโลกรัมละ 20 บาท ส่วนราคาขายปลีกที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล น้ำตาลทรายขาว กิโลกรัมละ 24 บาท และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กิโลกรัมละ 25 บาท และประกาศฉบับที่ 69 พ.ศ. 2566 เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งน้ำตาลทราย โดยกำหนดให้บุคคลที่ประสงค์จะส่งน้ำตาลทรายออกไปนอกราชอาณาจักร ที่มีปริมาณครั้งละตั้งแต่ 1,000 กิโลกรัมขึ้นไป ต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากเลขาธิการ กกร.
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ให้คำแนะนำ แก่โรงงานผู้ผลิตในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้การบังคับใช้ประกาศ กกร.ทั้งสองฉบับดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดค่าครองชีพของประชาชน ราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายที่เป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar