จังหวัดมุกดาหาร จัดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายบ้านไผ่ - นครพนม

 วันที่ 26 ตุลาคม 2566 (เวลา 08.30 น.) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร ประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อเสนอแนวคิดและร่างรูปแบบทางเลือก ( กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ) การศึกษาและเตรียมแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงของการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น ดำเนินการศึกษาครอบคลุมพื้นที่ในแนวเส้นทางรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายบ้านไผ่-นครพนม ตัดผ่าน 
เพื่อพิจารณาความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาแนวเส้นทางรถไฟทางคู่สายใหม่ สายบ้านไผ่ – นครพนม ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิเช่น การใช้ที่ดิน การพัฒนาเติบโตของเมือง และปริมาณจราจรบริเวณพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟ และถนนทางหลวงสายต่าง ๆ ที่อยู่โดยรอบ อันจะส่งผลกระทบกับการจราจรบนทางหลวงในอนาคตเป็นอย่างมาก ในการดำเนินงานดังกล่าว กรมทางหลวงได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และได้กำหนดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อเนื่อง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษา แนวคิดและร่างรูปแบบการพัฒนาโครงการ การศึกษา ข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ อีกทั้ง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อจำกัด ของพื้นที่ ความต้องการ สภาพปัญหา ตลอดจนข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะในการศึกษาโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ รวมทั้งการขอความร่วมมือจากบุคคลฝ้ายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องในการศึกษาโครงการขั้นตอนต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar