จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ องค์สมเด็จย่า 

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ พร้อมมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 35 คน ณ หอประชุม 250 ปีจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีมติให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา โดยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติจังหวัดมุกดาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพพยาบาล เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลได้ตระหนักถึงหน้าที่และยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณ เพื่อเกียรติยศศักดิ์ศรีของวิชาชีพ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล ได้เดินตามรอยพระบาทในการสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน อีกทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจและการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของพยาบาล
ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการโอนถ่ายภารกิจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือ รพ.สต. ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร (อบจ.มุกดาหาร) ทั้งหมด 78 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ100 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารว่า จะทำการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคล้องกัน ทั้ง อบจ. สสจ. สสอ. ร.พ. และรพ.สต. เพื่อให้การดูแลรักษาสุขภาพประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar