จังหวัดมุกดาหาร สรุปผลการดำเนินงานการลดอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ 2566 มีผู้เสียชีวิต 94 ราย ลดลงจากปี 2565 17 ราย

นายวรญาณ บุญณราช ผวจ.มห. มอบหมายให้ นายบุญเรือง เมฆฉิม รอง ผวจ.มห. เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมุกดาหาร (ศปถ.จ.มห.) ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวของ อำเภอ 7อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการลดอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ 2566 โดยในปีงบประมาณ 2566 มีผู้เสียชีวิต 94 ราย หรือ 26.45 คน/แสนประชากร มีผู้เสียชีวิตน้อยกว่าปี 2565 (111ราย) -17 ราย แต่อัตราการเสียชีวิตเกินค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ +5.21 คน/ แสนประชากร
ดังนั้น ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมุกดาหาร (ศปถ.จ.มห.) จึงกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนฯ ในปี 2567 อย่างเข้มข้นต่อเนื่องยิ่งขึ้น ตามเป้าหมายลดอัตราผู้เสียชีวิต เหลือ 21.24 คน/แสนประชากร หรือ เสียชีวิตไม่เกิน 79 ราย และขับเคลื่อนฯ ตามแนวทางประกาศเจตนารมย์จังหวัดมุกดาหารขับขี่ปลอดภัย 365วัน เพื่อลดความสูญเสียชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติเหตุทางถนน โดยแบ่งมอบหน่วยงานรับผิดชอบและสร้างการมีส่วนร่วมของการมีวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยให้ดำเนินการดังนี้
1) คนปลอดภัย เพื่อมุ่งเน้นลดพฤติกรรมเสี่ยง
- การสวมหมวกนิรภัย 100%
- บังคับใช้กฎหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย
- มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนของทุกภาคส่วน ได้แก่ ส่วนราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน/หมู่บ้าน
- การช่วยเหลือหลังเกิดเหตุที่มีประสิทธิภาพ
-การสร้างการมีส่วนร่วมและวินัยจราจร
2) ถนนและสภาพแวดล้อมปลอดภัย เพื่อสำรวจและปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง จุดเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ในเส้นทางของหน่วยงานและท้องถิ่น
3) ยานพาหนะปลอดภัย เพื่อให้ยานพาหนะมีความปลอดภัยในการขับขี่ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์
4) การบริหารจัดการ โดยใช้กลไก ศปถ.จังหวัด/อำเภอ/ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายในพื้นที่
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar