จังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน


ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.1111
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566
จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ความเป็นมา 
          วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬบูรณาการร่วมกับ กอ.รมน.จว.บก. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ อำเภอโซ่พิสัย และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านโคกกลางพัฒนา  อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาความเดือดร้อน
จากกลิ่นควันเผาถ่าน จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จพบว่า มีเตาเผาถ่านในพื้นที่ อบต.ศรีชมภู จำนวน 5 แห่ง  ได้มีการแก้ไขปรับปรุงเตาเผาถ่าน ตามที่ได้มีการประชุมประชาคมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่อง
กลิ่นควันเผาถ่านของ อบต.ศรีชมภู โดยผู้ประกอบการและผู้ร้องมีข้อตกลงร่วมกันว่าให้ผู้ประกอบการต่อปล่องควันเตาเผาให้สูงขึ้นเพื่อลดการกระจายตัวของควันและให้ลดปริมาณไม้ที่เผาลง ซึ่งหากไม่สามารถแก้ไข
ได้ตามข้อตกลงประชาคม ผู้ประกอบการยินยอมที่จะหยุดเผาถ่านจนกว่าจะแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ 
ผลการดำเนินงาน
           ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ได้รับทราบปัญหาข้อร้องเรียนแล้วและได้แจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงในที่ประชุมต่อไป 
ประโยชน์ที่ได้รับ    ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
รายชื่อผู้ติดต่อ    นายโสภณ กิตติพะวงษ์   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar