จังหวัดบึงกาฬ แก้ไขปัญหาการรุกล้ำแนวเขตเหมืองสาธารณประโยชน์


ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.1111
จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การรุกล้ำแนวเขตเหมืองสาธารณประโยชน์บริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงแผ่นดินสายพังโคน - บึงกาฬ กับถนนรอบหมู่บ้าน

ความเป็นมา 
          วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ กอ.รมน.จว.บก. สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ อำเภอศรีวิไล องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร และผู้ใหญ่บ้านบ้านชุมภูพร หมู่ 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน กรณีการรุกล้ำแนวเขตเหมืองสาธารณประโยชน์บริเวณ
จุดเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงแผ่นดินสายพังโคน - บึงกาฬ กับถนนรอบหมู่บ้าน ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านชุมภูพร หมู่ 1 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ จากการตรวจสอบปรากฏว่า มีการรุกล้ำแนวเขตเหมืองสาธารณประโยชน์จริง  เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งให้ผู้ครอบครองที่ดินที่รุกล้ำแนวเขตเหมืองสาธารณประโยชน์ทราบและให้ดำเนินการย้ายหลักแนวเขตของตนออกจากพื้นที่รุกล้ำ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 9 มิถุนายน 2566 
ผลการดำเนินงาน
        ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วยแล้ว
ประโยชน์ที่ได้รับ
          ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
รายชื่อผู้ติดต่อ
         นายโสภณ กิตติพะวงษ์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ


 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar