วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ประสงค์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

          วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ประสงค์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสูดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์  จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางกำหนด 1,358,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.  ผู้สนใจขอรับรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา  และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mec.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4261-2965 ในวันและเวลาราชการ.


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar